Certes
Logotypy unijne

Rekrutacja

Proces rekrutacyjny

W projekcie udział mogą wziąć pracownicy (zgodnie z definicją PARP) mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, odpowiedzialni za politykę personalną firmy lub za zarządzanie zasobami ludzkimi, zespoły HR oraz menadżerowie/kandydaci na menadżerów, przy czym kandydaci na menadżerów będą zobowiązani do dostarczenia umowy poświadczającej awans na stanowisko kierownicze po zakończeniu udziału w projekcie) .

Kierowane na szkolenia osoby muszą być zatrudnione w przedsiębiorstwie na umowę o pracę przez cały czas trwania umowy wsparcia do momentu refundacji ostatniej zrealizowanej przez nią usługi rozwojowej.

Jednoosobowe działalności gospodarcze niezatrudniające pracowników są wykluczone z udziału w projekcie.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 800 osób (600 K, 200 M) ze śr. 200 przedsiębiorstw z obszaru całej Polski.

Zgodnie z założeniami projektu pracownicy dużych przedsiębiorstw nie mogą stanowić więcej niż 40% wszystkich osób objętych wsparciem w projekcie tj. max. 320 osób (240K, 80M).

Jednocześnie łączna liczba osób pochodzących z mikro i małych przedsiębiorstw nie może być niższa niż 45% wszystkich uczestników projektu, tj. min. 360 osób (270K, 90M).

Pozostałe 15% przeznaczone jest dla pracowników średnich przedsiębiorstw, tj. ok. 120 osób (90K, 30M)

Projekt zakłada średnio 4, maksymalnie 10 pracowników z jednej firmy.

Rekrutacja jest realizowana w rundach, zgodnie z regulaminem i harmonogramem rekrutacji. W ramach projektu nie dopuszcza się realizacji rekrutacji w trybie ciągłym.

Informacja o pierwszym naborze wraz z Regulaminem rekrutacji pojawi się na stronie Operatora co najmniej 30 dni przed ogłoszeniem pierwszej rundy naboru.

Na stronie internetowej w sekcji Harmonogram naborów będą publikowane:

 • harmonogram naborów do projektu przygotowany w rundach – najpóźniej na 30 dni przed planowanym otwarciem pierwszej rundy naboru, przy czym rozpocznie się ona nie później niż w czwartym miesiącu realizacji projektu tj. w kwietniu 2024 r.,
 • informacje o zmianie terminu rozpoczęcia danej rundy naboru, wraz ze wskazaniem nowego terminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do pierwotnej daty rozpoczęcia danej rundy naboru,
 • informacje o dacie zamknięcia danej rundy naboru, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o osiągnięciu planowanej liczby zgłoszeń.

Punkty strategiczne

Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie przez przedsiębiorcę autodiagnozy, która będzie dostępna na stronie internetowej PARP w formie interaktywnego kwestionariusza;
 2. Zgłoszenie się przedsiębiorcy do udziału w projekcie do wybranego Operatora za pośrednictwem prowadzonego przez niego systemu informatycznego
 3. Weryfikację przez Operatora oświadczenia przedsiębiorcy, że uczestnik weźmie udział wyłącznie w jednym projekcie w ramach konkursu „Akademia HR”. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Operatorowi przez PARP po podpisaniu umowy. Operator zweryfikuje prawdziwość ww. oświadczenia za pomocą dostępnego w BUR mechanizmu wyszukiwania danych na poziomie Administratora Regionalnego, zarówno na etapie rekrutacji do projektu, jak i przed dokonaniem refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów udziału w usługach rozwojowych. W sytuacji, gdy uczestnik weźmie udział w więcej niż jednym projekcie realizowanym w ramach konkursu, koszty jego wsparcia będą kwalifikowane wyłącznie w pierwszym projekcie, do którego przystąpił, tj. w którym podpisał oświadczenie z wcześniejszą datą;
 4. Weryfikację przez Operatora kwalifikowalności przedsiębiorcy na podstawie dokumentów zgłoszeniowych, przekazanych za pośrednictwem systemu informatycznego Operatora, w tym sprawdzenie oświadczenia, że przedsiębiorstwo nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania środków Unii Europejskiej na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne. Operator ma obowiązek weryfikacji oświadczenia z „listą sankcyjną” (jeśli dotyczy)
 5. Podpisanie przez Operatora umowy z przedsiębiorcą.
  Przedsiębiorca w celu przystąpienia do projektu będzie zobowiązany:
  • zarejestrować się w BUR na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, jeśli nie posiada aktywnego konta w BUR,
  • dostarczyć Operatorowi dokumenty niezbędne do:
  • a) weryfikacji kwalifikowalności grupy docelowej, tj. czy przedsiębiorca jest mikro (bez osób samozatrudnionych),
   • małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą oraz czy osoby przewidziane do objęcia wsparciem to pracownicy
   • zdefiniowani w art. 3 ust. 3 ustawy o PARP, w szczególności:
   • pracownicy lub menadżerowie lub kandydaci na menadżerów, odpowiedzialni za politykę personalną firmy,
   • pracownicy lub menadżerowie lub kandydaci na menadżerów odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi
   • firmy;
  • b) udzielenia pomocy de minimis (odpowiedni formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis),

Operator na etapie podpisywania umowy wsparcia wymaga zaświadczeń o niekaralności od Przedsiębiorstwa będącego stroną umowy oraz od osób ją podpisujących reprezentujących Przedsiębiorstwo.

UWAGA: W ramach konkursu „Akademia HR” Operator może udzielać przedsiębiorcy wyłącznie pomocy de minimis.

 1. W przypadku braków w dokumentach rekrutacyjnych przedsiębiorca będzie miał możliwość zgłoszenia się po raz kolejny (nowe zgłoszenie), pod warunkiem uzupełnienia niezbędnych dokumentów.

W każdej rundzie zostanie opracowana lista rankingowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do projektu i lista rezerwowa.

Do projektu zostaną zakwalifikowani przedsiębiorcy, którzy złożyli kompletną dokumentację, spełnili kryteria dostępu i uzyskali najwyższą liczbę punktów strategicznych.

 1. Operator w pierwszej kolejności udzieli wsparcia:
 2. Przedsiębiorcom z sektora mikro/małych przedsiębiorstw – premia na etapie rekrutacji 10 pkt,
 3. Przedsiębiorcom, którzy wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej min 1 osobę z niepełnosprawnościami – premia na etapie rekrutacji 5 pkt, (do dokumentacji rekrutacyjnej należy dołączyć zaświadczenie o niepełnosprawności)
 4. Przedsiębiorcy, którzy zadeklarują dostępność pracowników w takim zakresie, aby zrealizować pierwszą usługę rozwojową w ciągu:
 • 3 miesięcy od podpisania umowy wsparcia – 0 pkt,
 • 2 miesięcy od podpisania umowy wsparcia – premia na etapie rekrutacji 5 pkt,
 • 1 miesiąca od podpisania umowy wsparcia – premia na etapie rekrutacji 10 pkt,

Przedsiębiorcom, którzy pomimo deklaracji złożonej na etapie rekrutacji nie dotrzymają ww. terminów Operator może odmówić refundacji za usługi zrealizowane po zadeklarowanym terminie. 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo mają przedsiębiorcy niekorzystający w ciągu ostatnich 3 lat ze wsparcia publicznego na usługi rozwojowe w obszarze HR (oświadczenie).

Kryterium kolejności zgłoszeń stosuje się, gdy ww. kryteria nie przyniosły rozstrzygnięcia.

Listy rezerwowe uruchomione zostaną w przypadku:

 • rezygnacji z udziału zakwalifikowanych przedsiębiorstw,
 • niewywiązania się przez nie z podpisanej umowy wsparcia,
 • powstania oszczędności w projekcie

Harmonogram naborów

Nabór II – 13 czerwca 2024 r. – 100 osób godz. 10.00-11.00 lub do wyczerpania miejsc

Nabór III – sierpień 2024 r. – 150 osób

Nabór IV – styczeń 2025 r. – 150 osób

Nabór V – kwiecień 2025 r. – 100 osób

Wzory dokumentów rekrutacyjnych

Na etapie rekrutacji Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia kompletnej, poprawnie wypełnionej dokumentacji obowiązującej w danej rundzie naboru. Dokumentacja obowiązująca w danej rundzie naboru będzie możliwa do pobrania po założeniu konta na platformie rekrutacyjnej

Poniższe wzory są poglądowe i mogą ulec modyfikacji na etapie realizacji projektu. Wzory obowiązujące w danym naborze są dostępne po zalogowanu się na platformę.

 

Weryfikacja kwalifikowalności

Podpisanie umowy

Zakwalifikowanie przedsiębiorcy do udziału w projekcie nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy wsparcia.

Warunkiem podpisania umowy wsparcia jest dostarczenie przez Przedsiębiorstwo zaświadczeń o niekaralności od Przedsiębiorstwa będącego stroną umowy oraz od osób ją podpisujących reprezentujących Przedsiębiorstwo.

Przedstawiciel Operatora dokona weryfikacji kompletności oraz merytorycznej oceny złożonej dokumentacji rekrutacyjnej, w tym weryfikacji:

 • podmiotu i jego statusu (m.in. na podstawie wpisu do KRS/CEIDG oraz powiązań osobowo-kapitałowych),
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczeń o braku otrzymania pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat (weryfikowane w oparciu o SHRIMP),
 • sprawdzenie podmiotu oraz podmiotów i osób powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo pod kątem potencjalnego wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

UWAGA: W ramach konkursu „Akademia HR” Operator może udzielać przedsiębiorcy wyłącznie pomocy de minimis.

Przedsiębiorca, który spełnił wszystkie wymogi formalne, w tym do dokumentacji rekrutacyjnej załączył dokonaną autodiagnozę, zostaje zakwalifikowany do kolejnego etapu, jakim jest ocena adekwatności i prawidłowości dokonanej przez przedsiębiorcę autodiagnozy, pod kątem potrzeb kompetencyjnych firmy w zakresie HR w kontekście kompetencji wskazanych w OKHR (Opisie Kompetencji HR).

Ekspert ds. HR w imieniu Operatora weryfikuje autodiagnozę i wraz z przedsiębiorcą ustala, którzy z pracowników i w jakim zakresie posiadają luki kompetencyjne wynikające z dokonanej autodiagnozy oraz pomaga w wyborze usług rozwojowych dostępnych w BUR, odpowiadających na ww. luki.

Rekrutacja do projektu odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji.

Rozliczenie usług

Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej, tj.:
  1. dokument potwierdzający poniesienie kosztu (np. faktura VAT);
  2. dokument potwierdzający dokonanie płatności przelewem za usługę rozwojową:
  3. – potwierdzenie wykonania przelewu (opłata za usługi rozwojowe musi zostać dokonana w całości). Wymagane jest, aby wygenerowane potwierdzenie przelewu posiadało status transakcji zrealizowanej. 
  4. oświadczenie o wniesieniu wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń (jeśli dotyczy) wraz z załącznikami tj.
  5. – potwierdzeniem zapłaty składowych wynagrodzeń (wynagrodzeń netto, składek na ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, podatku i innych potwierdzających poniesienie wydatku),
   – druk ZUS RCA dla każdego Uczestnika szkolenia. Druk wymagany  jest za miesiąc/e, w którym zostały zapłacone składki za okres, w którym odbywała się usługa;
  6. dokument potwierdzający zakończenie usługi rozwojowej, zawierający następujące informacje: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (numer usługi widniejący na Karcie Usługi i numer ID wsparcia), dane Przedsiębiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym  Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa rozwojowa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226, z późn. zm.), w sposób określony w tej ustawie (jeśli dotyczy);
  7. potwierdzenie wykonania usług rozwojowych (wydane przez Dostawcę Usług): zaświadczenie lub kopia zaświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem o ukończeniu udziału w usłudze rozwojowej zawierające: nazwę (firmę) Przedsiębiorcy, datę przeprowadzenia usługi rozwojowej, tytuł usługi rozwojowej, imię i nazwisko uczestnika/-ów usługi rozwojowej, liczbę godzin i zakres usługi rozwojowej, numer ID wsparcia, dane Dostawcy Usług;
  8. listę obecności w przypadku szkoleń stacjonarnych, rejestr logowań lub raporty z logowania w przypadku szkoleń zdalnych;
  9. dokonanie oceny usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych, w postaci ankiety, zarówno przez Przedsiębiorcę jak i uczestnika usługi;
  10. certyfikat nabycia kwalifikacji (jeśli dotyczy);
  11. raport z doradztwa (jeśli dotyczy).
Skip to content