Certes

Realizacja

Fundusze Europejskie, RP, PARP

Krok po kroku

Etap I. Rekrutacja

Ikona wyszukiwania

Krok 1. Sprawdź:

 1. Jakim przedsiębiorstwem jesteś i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do CEIDG lub KRS.;
 2. Czy spełniasz warunek uzyskania pomocy de minimis.
Ikona pliku

Krok 2. Wypełnij autodiagnozę

Ikona użytkownika

Krok 3. Zarejestruj się na platformie

Ikona mail

Krok 4. W trakcie trwania rundy naboru prześlij komplet dokumentów

Etap II. Zostałeś przyjęty do projektu

Ikona długopis

Krok 1. Podpisz umowę

Ikona potwierdzenie

Krok 2. Zrealizuj usługi w BUR

Ikona lokalizacja

Krok 3. Rozlicz się

Harmonogram udzielania wsparcia

MIEJSCE NA KALENDARZ

Zasady udzielania wsparcia

 1. Po zatwierdzeniu przez Operatora autodiagnozy oraz nadaniu przedsiębiorcy ID wsparcia, zostanie podpisana pomiędzy przedsiębiorcą i Operatorem umowa o refundację.
 2. Przedsiębiorca, jeśli nie posiada aktywnego konta w BUR, będzie zobowiązany zarejestrować się w BUR na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl,
 3. Przedsiębiorca wybiera z BUR usługi, które w największym stopniu będą zaspokajać potrzeby rozwojowe firmy wynikające z autodiagnozy i deleguje pracowników do udziału w projekcie;
 4. Wybrane usługi muszą prowadzić do nabycia lub podniesienia kompetencji, o których mowa w OKHR i wynikać z dokonanej autodiagnozy. Przedsiębiorca lub wydelegowani pracownicy będą mogli wybierać tylko spośród tych usług, które w BUR zostały oznaczone z możliwością dofinansowania;
 5. Przedsiębiorca wraz z Operatorem ustalą ostateczny zakres wsparcia oraz czas potrzebny na realizację i rozliczenie umowy o udzielenie wsparcia (uwzględniając też czas potrzebny na rozliczenie projektu przez Operatora w PARP);
 6. Tylko usługi zgodne z OKHR, zaakceptowane i zweryfikowane przez Operatora, przed ich rozpoczęciem, będą mogły podlegać procesowi refundacji.
 7. Przedsiębiorca zobowiązany jest zapisywać się na usługi w BUR przy pomocy nadanego ID wsparcia, zgodnie z aktualnym regulaminem BUR, a następnie opłacać je z własnych środków;
 8. Po realizacji usługi rozwojowej, podmiot świadczący usługi w BUR wystawi fakturę/rachunek na przedsiębiorcę, a przedsiębiorca i jego pracownicy dokonają oceny usługi w systemie BUR (wypełnią ankietę) zarówno z poziomu uczestnika, jak i podmiotu (przedsiębiorcy);
 9. Przedsiębiorca złoży Operatorowi dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia. Będą to dokumenty:
  • a) potwierdzające poniesienie kosztu (np. faktura),
  • b) potwierdzające dokonanie płatności za usługę (potwierdzenie przelewu),
  • c) oświadczenie składane przez przedsiębiorcę wraz z listą płac i potwierdzeniami zapłaty poszczególnych składników wynagrodzenia, pozwalające na identyfikację poszczególnych uczestników projektu oraz wysokości wkładu własnego w postaci kosztu wynagrodzenia każdego uczestnika (jeśli dotyczy),
  • d) potwierdzające ukończenie usługi rozwojowej (jeśli ukończenie usługi jest regulowane przepisami prawa, to dokument potwierdzający jej ukończenie powinien być wydany zgodnie z tymi przepisami), w tym zaświadczenie o ukończeniu udziału w usłudze oraz lista obecności lub logowania. Zgodnie z wymogami Regulaminu BUR – dostawca usług wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze zawierające co najmniej:
   • tytuł usługi rozwojowej,
   • identyfikatory związane z usługą nadane w systemie teleinformatycznym (ID usługi i ID wsparcia),
   • dane usługobiorcy,
   • datę świadczenia usługi rozwojowej,
   • liczbę godzin usługi rozwojowej,
   • informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług;
 1. W przypadku, gdy przedsiębiorca wnosi wkład własny na usługę rozwojową w postaci opłaty, refundacja może wynosić maksymalnie 80% kosztów usługi netto/brutto. W przypadku, gdy przedsiębiorca wnosi wkład na usługę rozwojową w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników, refundacja może wynosić do 100% kosztów usługi. Dopuszcza się możliwość wnoszenia wkładu mieszanego na usługę rozwojową przez przedsiębiorcę (wkład w postaci opłaty oraz wkład w postaci kosztów wynagrodzeń).
 2. W przypadku, gdy koszt usługi rozwojowej przekroczy kwotę wsparcia wynikającą z określonych maksymalnych stawek na osobogodzinę lub z treści umowy o udzielenie wsparcia, przedsiębiorca pokryje z własnych środków różnicę pomiędzy kwotą usługi rozwojowej a przysługującą mu kwotą refundacji różnicę pomiędzy kwotą usługi rozwojowej a przysługującą mu kwotą refundacji.
Założony w projekcie koszt usług szkoleniowo-doradczych na osobę wynosi 10.500,00 zł Pracownik może skorzystać z kilku form wsparcia w ramach określonego limitu. Tematyka szkoleń lub doradztwa powinna wynikać z przeprowadzonej autodiagnozy i być zgodna z Opisem kompetencji w obszarze HR (OKHR). Operator udzieli przedsiębiorcy wsparcie merytorycznego w zakresie:
 • wytypowania pracowników, którzy będą wydelegowani do udziału w projekcie (jeśli będzie taka potrzeba) oraz
 • wyboru usług rozwojowych odpowiadających na luki kompetencyjne wynikające z dokonanej autodiagnozy (jeśli będzie taka potrzeba), w tym weryfikację kart usług rozwojowych pod kątem ich zgodności z wymogami konkursu (m.in. efekty uczenia zgodne z OKHR, właściwy standard usług, zachowane limity stawek za usługi)

Bazując na analizie wyzwań, przed którymi stają menedżerowie HR, wypracowano listę czternastu kompetencji, których uzyskanie / wzmocnienie może istotnie wpływać na skuteczność działań w omawianym zakresie.

Lista kompetencji wg OKHR:

 1. Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy,
 2. Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy,
 3. Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową,
 4. Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji,
 5. Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności,
 6. Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową,
 7. Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy,
 8. Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi,
 9. Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR,
 10. Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych,
 11. Digital – wykorzystanie narzędzi i systemów ICT w obszarze HR,
 12. Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy,
 13. Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy,
 14. Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy.
 15. Budowa prorodzinnej kultury pracy.

Oczywiście nie zakłada się, że każda osoba odpowiedzialna za obszar HR musi posiadać wszystkie te kompetencje na najwyższym poziomie. Ważna jest dobra analiza potrzeb własnej organizacji i wskazanie tych kompetencji, które w danym indywidualnym przypadku, mają największe znaczenie.

 

 

Grupa kompetencjiKompetencja
Orientacja biznesowa i strategiczna
 • Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy
 • Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy
 • Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych
Kompetencje profesjonalne
 • Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową
 • Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji
 • Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności
 • Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową
 • Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy
 • Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi
 • Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR
 • Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy
 • Budowa prorodzinnej kultury 
Cyfryzacja / wykorzystanie technologii
 • Digital – wykorzystanie narzędzi i systemów ICT w obszarze HR
 • Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy
 • Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy

Tabela: Zestawienie kompetencji w podziale na grupy

Usługi rozwojowe realizowane przez BUR powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnym Regulaminem BUR Przedsiębiorcy biorący udział w projekcie, po otrzymaniu od Operatora indywidulanego numeru ID wsparcia, samodzielnie wybierają usługi rozwojowe, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe wskazane w autodiagnozie i wpisują się w OKHR. Usługi te mogą prowadzić do nabycia kwalifikacji, w tym kwalifikacji pisanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Aby otrzymać refundację w ramach konkursu „Akademia HR” usługi rozwojowe w BUR powinny spełniać co najmniej następujące warunki:

 1. Karta usługi rozwojowej, w szczególności w polach dotyczących opisu głównego celu usługi, ramowego programu usługi, efektów uczenia się, sposobu weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, powinna zawierać opis szczegółowo odnoszący się do OKHR, tak by można było:
  • a)określić kompetencje rozwijane w ramach danej usługi;
  • b)ocenić, czy wymienione w karcie usługi efekty uczenia się mają swoje odzwierciedlenie w programie usługi rozwojowej, tj. są możliwe do zrealizowania na podstawie programu tej usługi;
 2. Jeden dzień szkoleniowy nie może być dłuższy niż 8 godzin zegarowych (wraz z przerwami). Uczestnicy w trakcie każdego dnia szkoleniowego trwającego więcej niż 4 godziny mają prawo do co najmniej 1 przerwy, trwającej co najmniej 15 minut;
 3. Liczebność grupy szkoleniowej określonej w karcie usługi nie może być większa niż 16 osób. W przypadku przekroczenia maksymalnej liczebności grupy szkoleniowej, wydatki dotyczące tego szkolenia nie będą kwalifikowalne, zaś udział uczestników tego szkolenia nie może stanowić podstawy do wyliczenia wskaźników osiągniętych w ramach realizacji projektu, wynikających z wniosku o dofinasowanie;
 4. Liczebność grupy doradczej określonej w karcie usługi nie może być większa niż 4 osoby.

W przypadku realizacji usługi doradczej niezgodnie z powyższym opisem, w tym przekroczenia maksymalnej liczebności grupy doradczej, wydatki dotyczące tego doradztwa nie będą kwalifikowalne, zaś udział uczestników tego doradztwa nie może stanowić podstawy do wyliczenia wskaźników osiągniętych w ramach realizacji projektu, wynikających z wniosku o dofinasowanie.

 1. Po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (szkoleniu lub doradztwie), uczestnik otrzyma odpowiednie zaświadczenie/certyfikat o jej ukończeniu oraz dokona oceny usługi w BUR;
 2. Warunkiem otrzymania refundacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej oraz zaliczenie zajęć, np. w formie testu wiedzy, testu kompetencyjnego, zadań praktycznych do wykonania lub innych form zaliczenia zajęć przewidzianych w OKHR, przy czym należy pamiętać o zachowaniu rozdzielności funkcji pomiędzy procesem kształcenia i walidacji;
 3. Wydatki związane z udziałem w usłudze rozwojowej osoby, która nie spełnia warunku określonego w pkt 6), nie będą kwalifikowalne, zaś udział takiej osoby nie może stanowić podstawy do wyliczenia wskaźników osiągniętych w ramach realizacji projektu, wynikających z wniosku o dofinasowanie;
 4. Prowadzone w ramach szkolenia zajęcia powinny być realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie umiejętności. Informacje te powinny zostać wskazane w karcie usługi;
 5. W ramach „Akademii HR” przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z usług rozwojowych realizowanych zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej realizowanej w czasie rzeczywistym.
 6. Kwalifikacje i doświadczenie trenera zgłoszonego do prowadzenia zajęć powinno być adekwatne do tematyki prowadzonych zajęć i powinno być szczegółowo opisane w karcie usługi. Trener prowadzący zajęcia powinien mieć co najmniej 120-godzinne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce dla osób dorosłych w ostatnich dwóch latach (24 miesiącach) wstecz od dnia rozpoczęcia szkolenia. Stosowne informacje powinny zostać umieszczone w karcie usługi;
 7. Usługi doradcze powinny być realizowane przez doradcę posiadającego kwalifikacje i doświadczenie adekwatne do tematyki prowadzonych zajęć. Minimalne doświadczenie doradcy to co najmniej 60 godzin doradztwa w podobnym zakresie w ostatnich dwóch latach (24 miesiącach) wstecz od dnia rozpoczęcia doradztwa. Stosowne informacje powinny zostać umieszczone w karcie usługi;
 8. Fakt uczestnictwa w każdym dniu usługi rozwojowej musi zostać potwierdzony przez uczestnika własnoręcznym podpisem złożonym na udostępnionej przez organizatora szkolenia/doradztwa liście. W przypadku usług rozwojowych w formie zdalnej, potwierdzeniem takim będą m.in. raporty z logowania oraz dokumentacja wytworzona na zakończenie realizacji usługi (doradztwo), podpisana przez przedsiębiorcę i dostawcę usługi;
 9. W ramach projektu obowiązują poniższe limity kwot dofinansowania:
  • a) maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej związanej ze szkoleniami lub innej o charakterze szkoleniowym wynikającej z dokonanej autodiagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa na jednego pracownika wynosi:
   • 145 zł brutto – w przypadku wnoszenia wkładu w opłacie albo
   • 182 zł brutto – w przypadku wnoszenia wkładu w wynagrodzeniu,
  • b) maksymalna kwota dofinansowania godziny usługi rozwojowej związanej z doradztwem lub innej o charakterze doradczym wynikającej z dokonanej autodiagnozy potrzeb przedsiębiorstwa na jednego pracownika wynosi 308 zł brutto;
 10. Operator będzie weryfikował racjonalność kosztów usług rozwojowych zakupionych przez przedsiębiorców w BUR, tzn. sprawdzi, czy wydatki są dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 11. Operator może zakwestionować cenę usługi rozwojowej opublikowanej w BUR w przypadku, gdy rażąco odbiega ona od cen rynkowych lub jest nieadekwatna do zakresu usługi. W przypadku wątpliwości co do wysokości ceny usługi Operator poprosi dostawcę usługi o zestawienie elementów wchodzących w skład wydatku.
 1. Warunkiem udzielenia wsparcia na usługi szkoleniowe jest wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi szkoleniowej w postaci:
  • a. opłaty lub
  • b. kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń (dotyczy sytuacji, w której usługa szkoleniowa realizowana jest w godzinach pracy uczestników tej usługi, a koszt wynagrodzenia ponosi przedsiębiorca).
 2. W przypadku wniesienia wkładu własnego, o którym mowa w pkt 1a), wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi a wysokością opłaty. W przypadku wniesienia wkładu własnego, o którym mowa w pkt 1b), wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi koszt usługi.
 3. Warunkiem udzielenia wsparcia na usługi doradcze jest wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi doradczej w postaci opłaty. Wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi a wysokością opłaty.
 4. W następujących przypadkach jedyną dopuszczalną formą wniesienia wkładu jest wkład w postaci opłaty:
  • usługa rozwojowa w formie szkoleń realizowanych poza godzinami pracy uczestników danej formy wsparcia,
  • usługa rozwojowa w formie doradztwa.
 5. Wydatki na wynagrodzenia nie mogą przekroczyć wysokości wkładu własnego wnoszonego przez przedsiębiorcę.
 6. Wysokość wkładu koniecznego do wniesienia przez przedsiębiorców zarówno w postaci opłaty, jak i kosztów wynagrodzeń uczestników usługi szkoleniowej, powinna być dokładnie określona w umowie pomiędzy Beneficjentem a przedsiębiorcą uczestniczącym w usłudze rozwojowej lub delegującym pracownika/ów na usługę rozwojową.
 7. W przypadku, gdy wkład własny jaki powinien zostać wniesiony z tytułu uczestnictwa jednej osoby w usłudze rozwojowej zostanie w całości wniesiony w postaci kosztu wynagrodzenia tej osoby za faktyczny czas uczestnictwa w usłudze w godzinach pracy, zadeklarowana wysokość wkładu w postaci kosztów wynagrodzeń musi być równa wartości wymaganego wkładu własnego obliczonej za pomocą poniższego wzoru:

CWPU (koszt wynagrodzenia) = (WPP / % PP) – WPP

gdzie:

CWPU – wysokość wkładu własnego przypadającego na jednego uczestnika,

WPP – wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy de minimis, z wyłączeniem wydatków z tytułu kosztu wynagrodzenia uczestnika usługi rozwojowej na jednego uczestnika,

% PP – % intensywności pomocy de minimis.


Przykład 1 (wkład własny wnoszony w postaci kosztów wynagrodzeń)

Koszt usługi rozwojowej związanej ze szkoleniami to 900 zł, % PP wynosi 80%.CWPU (koszt wynagrodzenia) = (900 zł/80 %) – 900 zł = 1125 zł – 900 zł = 225 zł

Poniżej przedstawiono przykłady wyliczenia wkładu własnego wnoszonego wyłącznie w formie opłaty (Przykład 2) oraz w formule mieszanej (Przykład 3):


Przykład 2 (wkład własny wnoszony w postaci opłaty)

Koszt usługi rozwojowej związanej ze szkoleniem lub doradztwem to 900 zł, % PP wynosi 80%.
CWPU (opłata) = 900 zł *20% = 180 zł


Przykład 3 (wkład własny wnoszony w formule mieszanej – koszt wynagrodzenia i opłata)

Koszt usługi rozwojowej związanej ze szkoleniami to 900 zł, % PP wynosi 80%.

Przedsiębiorca może wnieść wkład własny w postaci kosztów wynagrodzeń tylko w wysokości 125 zł, podczas gdy wymagany wkład własny w postaci kosztów wynagrodzeń powinien wynosić 225 zł (zgodnie z wyliczeniem wskazanym w Przykładzie 1). Zatem wkład własny w postaci wynagrodzeń wnoszony jest tylko do części usługi rozwojowej (WPPc). Oznacza to, że wymagany wkład własny w formule mieszanej należy obliczyć w następujący sposób:

CWPU (wkład w wynagrodzeniach deklarowany przez przedsiębiorcę) = (WPPc / % PP) – WPPc
WPPc = CWPU * % PP / (100% – % PP)
WPPc = 125 zł * 80% / (100% – 80%) = 100 zł/ 20% = 500 zł

Następnie należy wyliczyć część usługi, do której będzie wnoszony wkład w postaci opłaty. Ta część usługi oznaczona jest w poniższym wzorze jako WPW:

WPW = WPP – WPPc
WPW = 900 zł – 500 zł = 400 zł

Wysokość wkładu w postaci opłaty do tej części usługi oznaczonej w poniższym wzorze jako WPU wyliczamy następująco:

WPU = WPW * (100% – % PP)
WPU = 400 zł * (100% – 80%) = 400 zł * 20% = 80 zł

Czyli wkład mieszany wyniesie łącznie:

CWPU (wkład mieszany) = [(500 zł/80 %) – 500 zł] + (400 zł *20%)
CWPU = 125 zł (wkład w postaci kosztów wynagrodzeń) + 80 zł (wkład w postaci opłaty)
CWPU = 205 zł.

 1. Kwalifikowalnymi składnikami kosztów wynagrodzenia uczestników projektu jest wynagrodzenie brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na ZFŚS oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 710 ), wpłaty dokonywane przez pracodawcę zgodnie z ustawą dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46).
 2. Otrzymana wartość wkładu w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników usługi szkoleniowej powiększa podstawę do wyliczenia pomocy de minimis. Wydatki te mogą dotyczyć tylko czasu faktycznego uczestnictwa w usłudze szkoleniowej w godzinach pracy, z zastrzeżeniem, iż za ten okres przysługuje pracownikowi prawo do wynagrodzenia za wykonywanie pracy.
 3. Wkład wnoszony przez przedsiębiorcę w przypadku usługi rozwojowej w postaci kosztu wynagrodzenia pracownika skierowanego na szkolenie jest kwalifikowalny pod warunkiem, że został poniesiony zgodnie z przepisami krajowymi, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Wysokość wkładu w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników usługi szkoleniowej powinna wynikać z dokumentacji księgowej podmiotu wypłacającego (przedsiębiorcy) i może podlegać kontroli
 5. Wysokość wkładu w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników usługi szkoleniowej powinna dotyczyć wyłącznie okresu, w którym uczestnik projektu uczestniczy w szkoleniu w godzinach pracy, z zastrzeżeniem, iż za ten okres przysługuje mu prawo do wynagrodzenia za wykonywanie pracy.
 6. Operator rozlicza wkład własny na podstawie noty księgowej wystawionej na podstawie oświadczenia składanego przez przedsiębiorcę wraz z listą płac i potwierdzeniami zapłaty poszczególnych składników wynagrodzenia, przy czym oświadczenie powinno pozwalać na identyfikację poszczególnych uczestników projektu oraz wysokości wkładu własnego w postaci kosztu wynagrodzenia każdego uczestnika.
 7. W ramach wkładu własnego w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników usługi szkoleniowej, wpłaty dokonywane przez przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na PFRON nie są wydatkiem kwalifikowalnym
Skip to content