Certes
Logotypy unijne

O projekcie

Projekt „NA WYŻSZYM POZIOMIE – KWALIFIKACJE DLA HR” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet I. Umiejętności, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki.

Okres realizacji: 01.01.2024r. – 30.11.2026r.

Cel projektu: Podniesienie poziomu kompetencji w obszarze HR niezbędnego do dalszego rozwoju firmy w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych wśród min. 90% spośród 800 uczestników projektu (600 K, 200 M).

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach których zostaną oni przygotowani do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną z niżej wymienionymi obszarami:

  • cyfryzacja,
  • automatyzacja,
  • praca zdalna,
  • starzenie się kadr,
  • wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów pracowniczych,
  • konieczność zapewnienia dostępności, realizacji zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz
  • zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi/ niepełnosprawnościami.
  • zróżnicowanie sposobu świadczenia pracy.

Wszystkie działania w projekcie będą dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców i ich pracowników, a nabyte przez uczestników kompetencje wykorzystywane w pracy zawodowej będą sprzyjać rozwojowi kapitału ludzkiego w firmie, zwiększeniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców i ich pracowników oraz pozwolą zwiększyć dojrzałość organizacyjną przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach projektu udzielane jest mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom i polega na dofinansowaniu usług rozwojowych dla pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną firmy, zespołów HR oraz menadżerów/kandydatów na menadżerów.

Jednoosobowe działalności gospodarcze niezatrudniające pracowników są wykluczone z udziału w projekcie.

Przedsiębiorca może wziąć udział tylko w jednym projekcie operatorskim w ramach konkursu (tzn. nie może skorzystać ze wsparcia u kilku operatorów konkursu Akademia HR).

W ramach konkursu „Akademia HR” Operator może udzielać przedsiębiorcy wyłącznie pomocy de minimis.

Kto jest uczestnikiem projektu?

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Uczestnikami projektu są pracownicy (zgodnie z definicją PARP) ww. przedsiębiorstw, odpowiedzialni za politykę personalną firmy, zespoły HR oraz menadżerowie/kandydaci na menadżerów.

Kierowane na szkolenia osoby muszą być zatrudnione w przedsiębiorstwie na umowę o pracę przez cały czas trwania umowy wsparcia do momentu refundacji ostatniej zrealizowanej przez nią usługi rozwojowej.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 800 osób (600 K, 200 M) ze śr. 200 przedsiębiorstw z obszaru całej Polski.

Zgodnie z założeniami projektu pracownicy dużych przedsiębiorstw nie mogą stanowić więcej niż 40% wszystkich osób objętych wsparciem w projekcie tj. max. 320 osób (240K, 80M).

Projekt zakłada maksymalnie 10 pracowników z jednej firmy.

Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do usług rozwojowych dla pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną firmy, zespołów HR oraz menadżerów/kandydatów na menadżerów.

Usługi rozwojowe muszą być zakupione przez przedsiębiorców za pośrednictwem BUR i wynikać z przeprowadzonej autodiagnozy, być zgodne z OKHR (Opisem Kompetencji HR) oraz umożliwiać udział osobom ze specjalnymi potrzebami funkcjonalnymi, głównie osobom z niepełnosprawnościami.

Warunkiem udzielenia przedsiębiorcy wsparcia na usługi rozwojowe jest wniesienie przez niego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi w postaci opłaty lub kosztów wynagrodzeń uczestników usługi.

Maksymalna kwota jaką można przeznaczyć na zakup usług szkoleniowo-doradczych przypadająca na Pracownika przedsiębiorcy wynosi 10.500,00 .

 

Całkowita wartość Projektu: 12 433 696,00 zł.

Kwota dofinansowania: 10 396 696,00 zł, w tym ze środków UE: 10 260 28,93 zł

Skip to content