Certes

Pytania i odpowiedzi

Fundusze Europejskie, RP, PARP

Art. 3 ust. 3 ustawy o PARP

Ilekroć w ustawie, w zakresie udzielanej przez Agencję pomocy finansowej, jest mowa o pracowniku, należy przez to rozumieć:

1.pracownika w rozumieniu art. 2 pojęcie pracownika ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140);

1a. pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563);

2. osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

3. właściciela pełniącego funkcje kierownicze;

4. wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

W ramach Projektu wsparciem mogą zostać objęci:

      zespoły HR,

      Pracownicy przedsiębiorcy odpowiedzialni za politykę personalną przedsiębiorstwa[1] lub za zarządzanie zasobami ludzkimi[2],

     menadżerowie lub kandydaci na menadżerów (kandydaci na menadżerów będą zobowiązani do dostarczenia umowy poświadczającej awans na stanowisko kierownicze po zakończeniu udziału w projekcie). 

 

W przypadku objęcia wsparciem kandydata na menadżera, Przedsiębiorca zobowiązany jest udzielić informacji na temat jego statusu w terminie 30 dni od dnia zakończenia udziału w Projekcie. Na potwierdzenie awansu na stanowisko kierownicze należy dołączyć umowę o pracę. Jeśli kandydat na menadżera nie objął stanowiska kierowniczego po zakończeniu udziału w projekcie, Przedsiębiorca powinien przedstawić stosowne wyjaśnienia wraz z uzasadnieniem. Jeśli z uzasadnienia będzie wynikał brak możliwości uznania uczestnika za kwalifikowanego, konsekwencją będzie zwrot przyznanego wsparcia przez Przedsiębiorcę.

 

Kierowane na szkolenia osoby muszą być zatrudnione w przedsiębiorstwie na umowę o pracę przez cały czas trwania umowy wsparcia do momentu refundacji ostatniej zrealizowanej przez nią usługi rozwojowej.

 

 


[1] Polityka personalna rozumiana jako wyznaczanie celów związanych z kształtowaniem potencjału społecznego Przedsiębiorcy oraz dążenie do ich realizacji w stopniu maksymalnie możliwym w istniejących warunkach zewnętrznych i wewnętrznych lub jako pozyskiwanie odpowiednich pracowników potrzebnych do realizacji podstawowej funkcji Przedsiębiorcy oraz utrzymywanie w nich chęci wypełniania powierzonych zadań w sposób najbardziej optymalny i wydajny. 

[2] Zarządzanie zasobami ludzkimi rozumiane jako zarządzanie Pracownikami/zespołami pracowników przedsiębiorcy przez osoby do tego wyznaczone, np. kierowników/menadżerów działów Przedsiębiorcy.

Kwota 10.500,00 zł to całkowity koszt brutto wszystkich usług szkoleniowych i/lub doradczych, w których bierze udział uczestnik.

Usługa realizowana zdalnie w czasie rzeczywistym oznacza proces uczenia się, realizowany na odległość za pomocą połączenia internetowego, z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, który odbywa się z równoczesnym udziałem zarówno uczestników, jak i eksperta czy trenera (osoby prowadzącej usługę) za pomocą komunikatora. W przypadku szkoleń liczba uczestników musi umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.). Materiały dydaktyczne mogą przybrać formę e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 (Załącznik 2 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+) walidacja nabycia danej kompetencji może być prowadzona w instytucji szkoleniowej (u dostawcy usług) przez inną osobę aniżeli proces kształcenia.

Wkład własny przedsiębiorcy w formie wynagrodzeń będzie rozliczany na podstawie oświadczenia składanego przez Przedsiębiorcę wraz z listą płac lub umową o pracę lub drukiem ZUS DRA i potwierdzeniami zapłaty poszczególnych składników wynagrodzenia, przy czym oświadczenie to powinno pozwalać na identyfikację poszczególnych uczestników biorących udział w szkoleniu, zawierać sposób wyliczenia wkładu, a także wyraźnie wskazywać jego wysokość. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu.

Skip to content