Certes

Rekrutacja

Wybierz odpowiedni nabór poprzez naciśnięcie na tytuł i zapisz się!

Lipiec2024
 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 91
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Fundusze Europejskie, RP, PARP

Proces rekrutacyjny składa się z następujących etapów

W projekcie udział mogą wziąć pracownicy (zgodnie z definicją PARP) mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, odpowiedzialni za politykę personalną firmy lub za zarządzanie zasobami ludzkimi, zespoły HR oraz menadżerowie/kandydaci na menadżerów, przy czym kandydaci na menadżerów będą zobowiązani do dostarczenia umowy poświadczającej awans na stanowisko kierownicze po zakończeniu udziału w projekcie) 

Jednoosobowe działalności gospodarcze niezatrudniające pracowników są wykluczone z udziału w projekcie.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 800 osób (600 K, 200 M) ze śr. 200 przedsiębiorstw z obszaru całej Polski.

Zgodnie z założeniami projektu pracownicy dużych przedsiębiorstw nie mogą stanowić więcej niż 40% wszystkich osób objętych wsparciem w projekcie tj. max. 320 osób (240K, 80M).

Jednocześnie łączna liczba osób pochodzących z mikro i małych przedsiębiorstw nie może być niższa niż 45% wszystkich uczestników projektu, tj. min. 360 osób (270K, 90M).

Pozostałe 15% przeznaczone jest dla pracowników średnich przedsiębiorstw, tj. ok. 120 osób (90K, 30M)

Projekt zakłada średnio 4, maksymalnie 10 pracowników z jednej firmy.

Rekrutacja jest realizowana w rundach, zgodnie z regulaminem i harmonogramem rekrutacji. W ramach projektu nie dopuszcza się realizacji rekrutacji w trybie ciągłym.

Informacja o pierwszym naborze wraz z Regulaminem rekrutacji pojawi się na stronie Operatora co najmniej 30 dni przed ogłoszeniem pierwszej rundy naboru.

Na stronie internetowej w sekcji Harmonogram naborów będą publikowane:

 • harmonogram naborów do projektu przygotowany w rundach – najpóźniej na 30 dni przed planowanym otwarciem pierwszej rundy naboru, przy czym rozpocznie się ona nie później niż w czwartym miesiącu realizacji projektu tj. w kwietniu 2024 r.,
 • informacje o zmianie terminu rozpoczęcia danej rundy naboru, wraz ze wskazaniem nowego terminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do pierwotnej daty rozpoczęcia danej rundy naboru,
 • informacje o dacie zamknięcia danej rundy naboru, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o osiągnięciu planowanej liczby zgłoszeń.

Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie przez przedsiębiorcę autodiagnozy, która będzie dostępna na stronie internetowej PARP w formie interaktywnego kwestionariusza;
 2. Zgłoszenie się przedsiębiorcy do udziału w projekcie do wybranego Operatora za pośrednictwem prowadzonego przez niego systemu informatycznego
 3. Weryfikację przez Operatora oświadczenia przedsiębiorcy, że uczestnik weźmie udział wyłącznie w jednym projekcie w ramach konkursu „Akademia HR”. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Operatorowi przez PARP po podpisaniu umowy. Operator zweryfikuje prawdziwość ww. oświadczenia za pomocą dostępnego w BUR mechanizmu wyszukiwania danych na poziomie Administratora Regionalnego, zarówno na etapie rekrutacji do projektu, jak i przed dokonaniem refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów udziału w usługach rozwojowych. W sytuacji, gdy uczestnik weźmie udział w więcej niż jednym projekcie realizowanym w ramach konkursu, koszty jego wsparcia będą kwalifikowane wyłącznie w pierwszym projekcie, do którego przystąpił, tj. w którym podpisał oświadczenie z wcześniejszą datą;
 4. Weryfikację przez Operatora kwalifikowalności przedsiębiorcy na podstawie dokumentów zgłoszeniowych, przekazanych za pośrednictwem systemu informatycznego Operatora, w tym sprawdzenie oświadczenia, że przedsiębiorstwo nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania środków Unii Europejskiej na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne. Operator ma obowiązek weryfikacji oświadczenia z „listą sankcyjną” (jeśli dotyczy)
 5. Podpisanie przez Operatora umowy z przedsiębiorcą.
  Przedsiębiorca w celu przystąpienia do projektu będzie zobowiązany:

   

  • zarejestrować się w BUR na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, jeśli nie posiada aktywnego konta w BUR,
  • dostarczyć Operatorowi dokumenty niezbędne do:
  • a) weryfikacji kwalifikowalności grupy docelowej, tj. czy przedsiębiorca jest mikro (bez osób samozatrudnionych),
   • małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą oraz czy osoby przewidziane do objęcia wsparciem to pracownicy
   • zdefiniowani w art. 3 ust. 3 ustawy o PARP, w szczególności:
   • pracownicy lub menadżerowie lub kandydaci na menadżerów, odpowiedzialni za politykę personalną firmy,
   • pracownicy lub menadżerowie lub kandydaci na menadżerów odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi
   • firmy;
  • b) udzielenia pomocy de minimis (odpowiedni formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis),

UWAGA: W ramach konkursu „Akademia HR” Operator może udzielać przedsiębiorcy wyłącznie pomocy de minimis.

 1. W przypadku braków w dokumentach rekrutacyjnych przedsiębiorca będzie miał możliwość zgłoszenia się po raz kolejny (nowe zgłoszenie), pod warunkiem uzupełnienia niezbędnych dokumentów.

W każdej rundzie zostanie opracowana lista rankingowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do projektu i lista rezerwowa.

Do projektu zostaną zakwalifikowani przedsiębiorcy, którzy złożyli kompletną dokumentację, spełnili kryteria dostępu i uzyskali najwyższą liczbę punktów strategicznych.

Punkty strategiczne

Operator w pierwszej kolejności udzieli wsparcia:

 • Przedsiębiorcom z sektora mikro/małych przedsiębiorstw – premia na etapie rekrutacji 10 pkt,
 • Przedsiębiorcom, którzy wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej min 1 osobę z niepełnosprawnościami – premia na etapie rekrutacji 5 pkt, (do dokumentacji rekrutacyjnej należy dołączyć zaświadczenie o niepełnosprawności)

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo mają przedsiębiorcy niekorzystający w ciągu ostatnich 3 lat ze wsparcia publicznego na usługi rozwojowe w obszarze HR (oświadczenie).

Kryterium kolejności zgłoszeń stosuje się, gdy ww. kryteria nie przyniosły rozstrzygnięcia.

Listy rezerwowe uruchomione zostaną w przypadku:

 • rezygnacji z udziału zakwalifikowanych przedsiębiorstw,
 • niewywiązania się przez nie z podpisanej umowy wsparcia,
 • powstania oszczędności w projekcie

Harmonogram naborów

MIEJSCE NA KALENDARZ

Dokumenty do wypełnienia

Na etapie rekrutacji przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia kompletnej poprawnie wypełnionej dokumentacji, na którą składają się:

 

Weryfikacja kwalifikowalności

Podpisane umowy

Zakwalifikowanie przedsiębiorcy do udziału w projekcie nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy wsparcia.

Przedstawiciel Operatora dokona weryfikacji kompletności oraz merytorycznej oceny złożonej dokumentacji rekrutacyjnej, w tym weryfikacji:

 • podmiotu i jego statusu (m.in. na podstawie wpisu do KRS/CEIDG oraz powiązań osobowo-kapitałowych),
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczeń o braku otrzymania pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat (weryfikowane w oparciu o SHRIMP),
 • sprawdzenie podmiotu oraz podmiotów i osób powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo pod kątem potencjalnego wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

UWAGA: W ramach konkursu „Akademia HR” Operator może udzielać przedsiębiorcy wyłącznie pomocy de minimis.

Przedsiębiorca, który spełnił wszystkie wymogi formalne, w tym do dokumentacji rekrutacyjnej załączył dokonaną autodiagnozę, zostaje zakwalifikowany do kolejnego etapu, jakim jest ocena adekwatności i prawidłowości dokonanej przez przedsiębiorcę autodiagnozy, pod kątem potrzeb kompetencyjnych firmy w zakresie HR w kontekście kompetencji wskazanych w OKHR (Opisie Kompetencji HR).

Ekspert ds. HR w imieniu Operatora weryfikuje autodiagnozę i wraz z przedsiębiorcą ustala, którzy z pracowników i w jakim zakresie posiadają luki kompetencyjne wynikające z dokonanej autodiagnozy oraz pomaga w wyborze usług rozwojowych dostępnych w BUR, odpowiadających na ww. luki.

Rekrutacja do projektu odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji.

Skip to content